Çocukluk Çağında İdrar Yolu Taşları

Son dönemde çocukluk çağı üriner sistem taş hastalığı prevelansının arttığını bildiren raporlar mevcuttur (1). İklim değişikleri, hareketsiz yaşam tarzı, yetersiz sıvı alımı, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, uygunsuz D vitamini desteği ve ultrasonografi kullanımının yaygınlaşması bu artmış prevalansı açıklamaya çalışan başlıca nedenler arasında gösterilmektedir (2).

Çocuk taşlarının önemli bir kısmında altta yatan metabolik, genetik, anatomik ve çevresel bir bozukluk söz konusudur (2, 3). Metabolik nedenli etyolojik risk faktörlerinin belirlenmesi, etkili tedavinin sağlanması ile birlikte taş rekürrensinin önlenmesi açısından da önemlidir (4). Fakat erişkinlerdeki üriner sistem taşlarının klasik semptom ve bulguları çocuklarda her zaman bulunmamaktadır. Büyük çocuk ve ergenlerde erişkinlere benzer şekilde klasik  ank ağrı ve hematüri görülürken, küçük çocuk ve bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE) ve özgün olmayan karın ağrıları daha ön planda görülmektedir (5). Bu nedenle; çocuklarda üriner sistem taş hastalığının tanısal değerlendirmesi anamnez, fizik muayene, laboratuar testleri ve görüntüleme yöntemlerini içeren aşamalı bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.

Bu bölümde, üriner sistem taş hastalığı semptomlarına sahip olan çocuk yaş grubundaki hastaların ilk başvuru anından tedavi planlanmasına kadar geçen süredeki tanısal değerlendirme kısmı güncel literatür eşliğinde anlatılacaktır.

KAynak ve daha fazla okuma için: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Çocukluk Çağında İdrar Yolu Taşları