Antenatal Hidronefroz

Prenatal tanı konulmuş, normal mesaneye sahip, hidronerozlu yenidoğanlar yaşamın ilk günlerinde değerlendirilmeye başlanmalıdır.
Prenatal hidronefrozu olup mesane çıkım obstrüksiyonu olmayan infantlar doğum sonrası ailenin uygun olduğu bir zamanda değerlendirilebilir. Ancak ultrasonografide bilateral hidronefroz, soliter böbrek, mesane duvar kalınlık
artışı, büyüme-gelişme geriliği, elektrolit ve üre-kreatinin değerlerinde anormallik saptananların acil değerlendirilmesi gerekir.
Postnatal değerlendirmede; cinsiyet, hidronefrozun tarafı, obstrüksiyonun seviyesi, üreteropelvik bileşke (UPB),  reterovezikal bileşke (UVB), üretra, oligohidramnios varlığı ve diğer ilişkili anomaliler belirlenmelidir. Tekrar ultrasonografi, renal sintigrafi, VCUG böbreklerin drenajını, diferansiyel fonksiyonunu ve vezikoüreteral reüyü değerlendirmek için yapılmalıdır.
Tüm bu değerlendirmeler tamamlanana kadar profilaktik olarak amoksisilin başlanmalıdır. Antenatal hidronefrozun ayırıcı tanısında UPB varlığı 
lığı, VUR, ektopik üreter, üreterosel, megaüreter (UVB darlığı), multikistik displastik böbrek, posterior üretral valv, Prune-Belly sendromu ve megasistis mikrokolon sendromu bulunur.

Özellikle mesane çıkım obstrüksiyonu varlığında acil müdahale gerekir. Posterior üretral valvden şüpheleniliyorsa ince bir sonda ile mesane direne edilmeli ve uygun zamanda VCUG ile değerlendirilmelidir. Aksine Prune-Belly sendromu şüphesi varsa idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltmak için mümkünse sonda takılmasından kaçınılmalıdır. Ayrıca üreterosel mesane çıkımında obstrüksiyona neden olarak bilateral hidronefroza yol açabilir. Bu durum sonda takı-
larak düzeltilebilir.
Prenatal hidronefroz nedeniyle çocuk cerrahisi uzmanına müracaat eden gebe sayısı artmaktadır. Bazı
özel durumlar olmadıkça bu gebeler haftalık takip edilmelidir. Bu özel durumlar: 22 haftalıktan küçük fetuslar, bilateral hidronefroz veya soliter böbrekte hidronefroz, oligohidramnioz ve kistik böbrek hastalığı olmasıdır. Bu durumlarda gebeliğin sonlandırılması düşünülmelidir. 
Ancak fetal müdahale de bir seçenektir. Böyle zor bir durumda, oligohidramnioz varlığı, ağır akciğer ve böbrek  yetmezliği riskleri göz önüne alınarak karar verilmelidir

Kaynak: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Antenatal Hidronefroz