Hematüri

Hematüri bir semptomdur ve bu semptomun olduğu hastalarda nedeni bulup tedavi etmek gerekir. (ör: pulmoner veya immünolojik olaylar, glomerüler ve interstisyel hastalıklar, alt üriner sistem hastalıkları, taş, tümör, damarsal hastalıklar veya akut batın). Geçici mikroskobik hematüri sağlıklı çocuklarda yaygın olarak görülebilir (1). Mikroskobik hematüri nedeniyle değerlendirilen çocukların çoğunda herhangi bir sebep saptanmamıştır (16). Özellikle çocuklarda asemptomatik mikroskobik ve makroskopik hematürinin etiyolojisinde saptanan en sık sebep hiperkalsiüridir (17). Çocuklarda herhangi bir semptomun eşlik etmediği mikroskobik hematüri acil değildir.

Gross hematüri çocuklarda mikroskobik hematüriden daha nadir görülür, acile başvuran çocuklarda tahmini prevalans 1, 3 / 1000’ dür. En sık sebep İYE (%26) olup bunu sırasıyla perineal iritasyon (%11), travma (%7), ülsere mea stenozu (%7), koagülasyon anomalileri (%3) ve üriner sistem taşları izler. Çocuklarda gross hematürinin glomerüler en sık nedenleri poststreptokoksik glomerülonefrit ve IgA nefropatisidir. Öncesinde boğaz ağrısı olan çocukta, beraberinde piyoderma, ödem, hematüri saptanması poststreptokoksik glomerülonefriti düşündürür. IgA nefropatisi, beraberinde karın ya da yan ağrısı olan, tekrarlayan gross hematüri ataklarıyla kendini gösterir ve hemen öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonu olabilir. Adenovirüs enfeksiyonu, hiperkalsiüri ve hiperürikozüri diğer düşünülmesi gereken etkenlerdir. Hematüriyle gelen çocuklar üriner ultrasonografi ile değerlendirilmelidir. Yetişkinlerin aksine sistoskopinin hematürinin sebebini aydınlatmada çok az rolü vardır ve ancak mesane kaynaklı bir patolojiden şüpheleniliyorsa yapılmalıdır.

 

DAha detaylı bilgi için: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Hematüri